Afdeling: Bijenvereniging ST. AMBROSIUS

Privacy verklaring

Privacy verklaring van Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Asten,

 

Dit is de Privacy verklaring van Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Asten, gevestigd Nachtegaalweg 4,  Asten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40236638, hierna te noemen: `de Vereniging`.
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Wij bieden u graag transparantie over de persoonsgegevens die wij verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn onder deze nieuwe wet. U leest onze privacyverklaring hieronder.  
 
Verantwoordelijkheid
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het beheer van de (leden) administratie en draagt er zorg voor dat de verkrijging, verzameling, verwerking, het beheer en het bewaren van persoonsgegevens wordt uitgevoerd conform de AVG, onderliggende wet- en regelgeving, deze privacy verklaring en de eventuele overige documenten omtrent gegevensbescherming zoals die gelden binnen de vereniging.  


Doelbinding
Binnen de vereniging worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dat kan zijn in het kader van de totstandkoming van een (leden) overeenkomst, de uitvoering van deze (leden) overeenkomst of de naleving van de wet (boekhoudkundig, fiscaal, gerechtelijke bevelen, wet- en regelgeving). 
 
Dataminimalisatie
Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebruikt de vereniging niet meer gegevens dan nodig om het doel waarvoor ze gebruikt worden te bereiken.  

De hoeveelheid data die met leden wordt gedeeld, de jaarlijkse ledenlijst, zal alleen die gegevens bevatten die noodzakelijk zijn om leden in staat te stellen onderling contact op te nemen.

In de tabel hieronder zijn persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden, als ook met wie deze gedeeld worden te vinden.

 

Persoonsgegevens

Ontvangers

Voornaam

Bestuur, leden

Initialen

Bestuur

Achternaam

Bestuur, leden

Adres (straat, huisnr, postcode, woonplaats)

Bestuur

Telefoonnummer(s)

Bestuur, leden

e-mail adres

Bestuur

Bankrekening nummer

Secretaris, Penningmeester

Betaalgegevens

Penningmeester

Geboortejaar (alleen voor leden

Secretaris

Honing Code

Bestuur, lid

Jaar van lidmaatschap

Bestuur

Bestuursfunctie vervuld + jaar aanvang & einde

Bestuur

Erelid

Bestuur

 


 
Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden bewaard zolang de persoon lid van de vereniging is. Zodra het lidmaatschap wordt beëindigd en alle daarbij horende acties zijn afgehandeld worden de persoonsgegevens direct verwijderd.

Geheimhouding 
De bestuursleden die namens de vereniging toegang heeft tot (een deel van) uw gegevens (zie tabel hierboven), mogen deze alleen verwerken binnen de vastgestelde doelen van de vereniging en zijn gehouden aan de geheimhouding hiervan. De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hoe deze gegevens te beveiligen tegen inzage van onbevoegden. 
 
Beveiliging
De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden is. Binnen de vereniging is de Secretaris verantwoordelijk voor de naleving van het privacy beleid en het security beleid.
 
Verwerkersovereenkomst
De vereniging ziet erop toe dat de partij met wie zij een verwerkingsovereenkomst afsluit (de verwerker) voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.  
 
Verder verklaart De vereniging dat er geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. 
  
Foto’s en videopnamen door derden, niet in opdracht van de vereniging
Tijdens activiteiten van de vereniging kunnen foto’s en video opnamen door derden maar ook leden gemaakt worden die niet in opdracht van vereniging handelen. De vereniging kan dit niet voorkomen en kan (in het verlengde daarvan) hier ook geen verantwoordelijkheid voor nemen.  Hetzelfde is van toepassing op WhatsApp groepen die door leden op eigen initiatief onderling worden opgezet.
 
Foto’s en videopnamen door of namens de vereniging
Daarnaast heeft de vereniging een pagina binnen de website  van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV),  https://asten.bijenhouders.nl/ waarop verenigingsactiviteiten in de breedste zin van het woord kunnen worden vermeld. Hierbij kan o.a. verslag worden gedaan van evenementen/ gebeurtenissen en vereniging (gerelateerde) informatie worden gegeven waarbij behorende foto’s/ beeldopnamen kunnen worden gemaakt en geplaatst. 

Hetzelfde geldt voor een eventueel nog op te zetten WhatsApp groep waarmee het bestuur en leden onderling kunnen communiceren.
Voorafgaande aan de plaatsing van een dergelijke foto’s, beeldmateriaal (en andere berichten) wordt door De vereniging een zorgvuldigheids- en proportionaliteitstoets uitgevoerd en wordt aan de hand hiervan afgewogen of plaatsing van de foto’s, beeldopnamen (en andere berichten) gepast zijn. 
 
Voor de plaatsing van dergelijke foto’s, beeldopnamen van genoemde vereniging gerelateerde activiteiten vraagt Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius haar leden of ouders van leden (  
Als leden en ouders van leden (  
In het geval u bezwaar heeft tegen een reeds geplaatst artikel/ foto/ beeldopname op de site dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het bestuur met het verzoek om de betreffende foto- en/of beeldopname te laten verwijderen (zie hieronder).
 
Rechten omtrent uw gegevens?
Ieder lid heeft recht op inzage en rectificatie van zijn persoonsgegeven en op verwijdering van onterecht/onnodig geregistreerde persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius of door één van onze verwerkers indien deze verwerking in strijd is met de relevante wet- en regelgeving en het hierover vastgelegde beleid in de privacyverklaring.

 
Waar kan ik terecht met een verzoek of klacht
Heeft u een klacht/ verzoek of vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover direct contact met ons op te nemen via sint.ambrosius.asten@gmail.com, ter attentie van de Secretaris   Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het wettelijk recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Minderjarigen
Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen als daarvoor middels het lidmaatschapsformulier schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).     Op het moment van inschrijving van lidmaatschap van personen jonger dan 16 jaar gaan de ouders/ verzorgers akkoord met de geldende lidmaatschapsregels. 
 
De privacy verklaring 
Ons privacyverklaring is zichtbaar op de website van de vereniging geplaatst, zodat een ieder het privacy verklaring makkelijk kan vinden en hier vooraf kennis van kan nemen. Wij verwijzen in al onze documenten (lidmaatschapsovereenkomst, aanmeldingsformulier etc.) waarin persoonsgegevens staan, naar onze privacy verklaring op de website van de vereniging. De privacy verklaring zal van tijd tot tijd herzien worden en de meest actuele versie is altijd op de eerder genoemde website te vinden.
  
Aldus verklaard door: 
Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Asten
Namens het bestuur De heer Ron Hagelaar (voorzitter) 
Plaats:   Asten
Datum:   08-11-2021

Contactgegevens

Voorzitter:
Ron Hagelaar
06-10858137
sint.ambrosius.asten@gmail.com

Secretaris:
Renee Schlink
shrconsultancy@gmail.com
06-51351034

Penningmeester:
Joris Knoops
06-11457812
jjmknoops@gmail.com

Bestuurslid:
Henriette Knoops
knakno@kpnmail.nl
06-23596378

Bestuurslid:
Cees Donker
cdonker2@chello.nl
06-11467634


sint.ambrosius.asten@gmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.